Veel gestelde vragen

 • Grondgebonden
 • Op daken

Hoe gaan jullie om met corona?

Wij werken zo veel mogelijkvan huis, opnames, installaties gaan met gepaste aanpassingen gewoon door. Tenzij er melding is van een zwakke gezondheid (verkouden, koorts etc).

Aan welke bedragen moet ik denken als vergoeding voor het verhuren of verkopen van mijn grond?

Voor grondposities tussen de €3.000-8.000. Netaansluiting, lokaal projecteisen, SDE-subsidie en de grote van het project zijn de grootste variabelen in de hoogte van de vergoeding. Op de website kunt u ok een calculator invullen voor een indicatieve vergoeding.

Voor hoe lang maken we samen afspraken?

In principe maken we afspraken voor minimaal 15 jaar. Indien beide partijen dat zien zitten kan dit worden verlengt met 5 jaar (2x) of er kan direct een langere looptijd worden afgesproken tot maximaal 25 jaar.

Wat is het verschil tussen een jaarlijkse vergoeding en een eenmalige vergoeding?

De vergoeding voor het dak of grondposities kan jaarlijks worden uitgekeerd of een direct bij aanvang. De eigenaar kan hier zelf een keuze in maken. Soms is het fiscaal gunstiger om de vergoeding jaarlijks uit te laten betalen. In andere gevallen kan de vooruitbetaalde vergoeding worden gebruikt voor een investering in overige bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld voor het saneren van asbestdaken.

Hoe wordt de installatie onderhouden en verzekerd?

Trio Investment onderhoudt het systeem. Hiervoor worden voorzieningen getroffen zodat het systeem optimaal blijft functioneren. Het systeem wordt gemonitord en vergeleken met de verwachte productie op basis van de instraling. Trio investment heeft een raamwerkovereenkomst met Allianz voor het verzekeren van al haar projecten. Hierdoor is schade aan het systeem en gevolgschade van de zonnepanelen volledig verzekerd. Tevens is er een opbrengstgarantie welke de financiële stabiliteit garandeert als er onverhoopt iets misgaat.

Wie vraagt vergunningen en SDE++ subsidie aan?

De overeenkomst die wordt gesloten is gebaseerd op een eenduidige vergoeding voor het gebruik het dak of de grondposities. Subsidie en eventuele vergunning voor de plaatsing van de zonnepanelen wordt aangevraagd door Trio Investment. Het risico van de exploitatie ligt geheel bij Trio Investment.

Wie is verantwoordelijk voor de netaansluiting en behoud ik mijn eigen aansluiting?

Trio Investment is geheel verantwoordelijk voor de installatie en het in orde maken van haar aansluiting. In overleg kan de aansluiting van de eigenaar worden gebruikt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt om de stroom van het systeem direct af te nemen voor eigen gebruik.

Wie betaald de ontwikkelkosten, voor (bodem) en constructieve onderzoeken?

Alle ontwikkelkosten zijn voor rekening van Trio Investment. Wel wordt gevraagd om de medewerking van de eigenaar en het verstrekken van relevante informatie voor het uitvoeren van de verschillende onderzoeken.

Hoe ziet de planning eruit?

Na het tekenen van de overeenkomst gaat Trio Investment direct aan de slag om vergunningaanvraag voor te bereiden en/of SDE++ aan te vragen. Na toekenning SDE++ starten we de vooronderzoeken en bouwvoorbereiding. Zie een globale tijdsplanning hieronder voor grondgebonden projecten:

 1. 1 maand Vooronderzoek bodem/constructie
 2. 6-12 maanden aanvraag eventuele vergunningen
 3. 3-6 maanden Aanvraag SDE++
 4. 1 maand Technische en juridische Due Diligence
 5. 3 maanden Voorbereiding bouw (inclusief aanvraag netbeheerder)
 6. 1 maand Vestigen zakelijke rechten (ingang opstalrecht)/ aankoop
 7. 2 maanden Aanvang bouwwerkzaamheden
 8. 1 maand In werkstelling installatie

Totale doorlooptijd grondgebonden projecten minimaal 21 maanden.

Hoe wordt het eigendom opgeleverd na het einde van de installatie?

Zoals deze is aangetroffen. Er wordt een nulmeting uitgevoerd vooraanvang bouwwerkzaamheden. Naderhand wordt infrastructuur verwijderd en grond klaar gemaakt voor de bestemming die het had voor aanvang van het project. Specifieke afspraken hierover worden vastgelegd in de optieovereenkomst.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor mij als boer van een zonneweide op mijn grond?

Dat is sterk afhankelijk van uw situatie en hoe de vergoeding van de zakelijke rechten worden uitgekeerd. Wij raden aan om hierover vakkundig advies in te winnen. Trio Investment is bereid om maximaal €1.500 te vergoeden aan fiscaal advies. Desgewenst kan Trio Investment u in contact brengen met een agrarisch fiscaal adviseur die ervaring heeft met zonneparken.

12. Hoe hoog is de indexatie van de huur?

Standaard 1%, maximaal 1,8%. Flexibele indexering gebaseerd op CPI (Consumenten Prijs Index) van het CBS kan ook, er zit dan geen minimum aan.

Als ik de optieovereenkomst heb ondertekend, binnen hoeveel weken wordt een principeaanvraag ingediend bij de gemeente?

Dit is sterk afhankelijk van de desbetreffende gemeente. Het principe verzoek wordt normaliter binnen 1-3 maanden ingediend. Deze tijd is nodig om het landschapsontwerp te maken en de lokale eisen aan zonneparken voor te bereiden.

Wordt ik gedurende het proces op de hoogte gehouden?

In de regel wordt er bij elke "milestone" de voortgang doorgegeven. Vaak ook bij de verschillende sub-stappen.

Heb ik een aanspreekpunt bij Trio?

In de regel is er 1 iemand verantwoordelijk voor een project, het kan wel zo zijn dat andere collega's betrokken worden bij onderdelen van het proces.

Wie is Trio Investment en wie is straks de eigenaar en mijn aanspreekpunt bij de exploitatie van het zonnepark?

Trio Investment is ontwikkelaar, investeerder en financier van zonne-installaties. U krijgt tot aan de bouw een vast aanspraak punt vanuit Trio Investment, het kan zijn dat er tijdens het beheer een ander aanspreekpunt is voor vragen, u wordt hier tijdig over geïnformeerd. U kunt daarnaast altijd terugvallen op Trio Investment als er klachten, vragen of complimenten zijn over de gang van zaken. Kijk ook op onze website trioinvest.nl.

Als de eigenaar niet aan haar verplichtingen voldoet, wat zijn dan mijn zekerheden?

In het uitzonderlijke geval dat Trio Investment niet aan haar verplichtingen kan voldoen gaat de installatie naar de financier, dat is het asset management van de Protestante Kerk uit Duitsland. Doordat de vergoeding voor de productie van zonne-energie voor 15 jaar is gegarandeerd door de overheid is het risico zeer klein. Voor maximale financiële zekerheid kunt u er voor kiezen de vergoeding direct uit te laten betalen voor aanvang bouwwerkzaamheden.

Hoe gaat Trio om met mijn buren, die niet op een zonneveld zitten te wachten?

Trio Investment gaat altijd in overleg met de direct betrokkenen voor een optimale inpassing van het zonnepark in de omgeving. Dit kan ook niet anders, we zitten er in voor de lange termijn en vinden een goede verstandhouding met de buren van wezenlijk belang voor de exploitatiefase van het project. Zo kan het zicht op het park worden beperkt. Daarnaast zijn er participatiemogelijkheden waarin de belangen van de omgeving zwaar meetellen. Ook bieden wij de mogelijkheid om van het zonnepark mee te profiteren.

Als voor de start bouw een verontreiniging in mijn grond wordt geconstateerd, wat gebeurt er dan?

Afhankelijk van de verontreiniging zal er gesaneerd moeten worden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Trio Investment zal dan afwegen of het project kan worden doorgezet of niet. Eventuele (onderzoeks)kosten zijn voor Trio Investment.

Als er nog gewassen staan op de grond bij start bouw, worden deze dan vergoed?

De aanvang van bouwwerkzaamheden gaat in overleg met de eigenaar. Mocht het voorkomen dat er nog gewassen op staan dan vergoeden wij deze conform de normen die de Gas Unie hanteert voor gewasvergoeding.

De jachtrechten zijn verpacht, hoe ga ik daarmee om?

Eventuele jachtrechten kan Trio Investment overnemen gedurende de looptijd indien dit van toepassing is op het moment dat de zakelijke rechten worden gevestigd. Trio Investment middelt dan zelf met de houder van de jachtrechten.

Zijn alle daken geschikt?

Nee, helaas niet. Daken met schaduw, verouderde dakbedekking of een zwakke constructie zijn niet altijd geschikt. Hier worden de projecten zo snel mogelijk op gecontroleerd.

Hoe is de PV-installatie verzekerd op mijn dak?

Trio Investment onderhoudt het systeem. Hiervoor worden voorzieningen getroffen zodat het systeem optimaal blijft functioneren. Het systeem wordt gemonitord en vergeleken met de verwachte productie op basis van de instraling. Trio investment heeft een raamwerkovereenkomst met Allianz voor het verzekeren van al haar projecten. Hierdoor is schade aan het systeem en gevolgschade van de zonnepanelen aan het pand volledig verzekerd. Tevens is er een opbrengstgarantie welke de financiële stabiliteit garandeert als er onverhoopt iets misgaat. Indien gewenst kan ook de opstalverzekering worden overgenomen door Allianz voor een concurrerende premie. Hierdoor is het pand en de installatie verzekerd bij één en dezelfde partij.

Welke impact heeft de installatie op mijn bedrijfsactiviteiten?

In principe geen indien er geen gebruik wordt gemaakt van het dak voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. De stroom wordt afgesloten voor maximaal 4 uur voor de realisatie van de netaansluiting. Indien dit niet mogelijk is kan een noodstroomvoorziening getroffen worden.

Zijn er vergunningen nodig voor het plaatsen van een PV-installatie op het dak?

In principe niet, mits het geen monument is of valt onder beschermd stads- of dorpsgezicht.

Mijn dak is aan vernieuwing toe kan de dakvervanging worden gecombineerd met de het plaatsen van zonnepanelen?

Sterker nog de dakbedekking moet zo lang meegaan als de exploitatieperiode van de installatie. We proberen de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om eventuele overlast te beperken. Het zijn wel twee verschillende disciplines met elk vaak een eigen project aanpak. Dat maakt het niet altijd mogelijk om tegelijkertijd op het dak aanwezig te zijn. Waar mogelijk zorgen we voor 1 aanspraakpunt en coördinator gedurende de werkzaamheden.

Kan ik de installatie ook overnemen na de looptijd?

Ja dat kan, dit kan vooraf in de optieovereenkomst of na looptijd tegen een vooraf afgesproken prijs.

Hoe wordt de installatie gedemonteerd nadat de looptijd is afgelopen?

De installatie wordt volledig gedemonteerd, inclusief eventuele leidingen in de grond en transformatorhuisje. Het rapport met de nulmeting is hiervoor de basis. De kosten hiervoor worden vanaf het begin apart gereserveerd. Het dak wordt waterdicht gemaakt.

Kan ik de stroom ook zelf gebruiken?

Ja dat kan hiervoor zullen dan contractuele afspraken gemaakt moeten worden voor hoeveel stroom er wordt afgenomen en tegen welke prijs.

Als er door de zonnepanelen brand uitbreekt, wie betaald dan de schade?

Hiervoor is Trio Investment apart verzekerd. Deze verzekering geldt voor schade aan het systeemen gevolgschade van het systeem, bijvoorbeeld aan de schuur. Uitgangspunt is dat eea goed is verzekerd zodat er geen hiaten voor de eigenaars zijn het verzekerde goed, dit leggen we altijd voor aan onze verzekeringsexperts van Allianz.

Als de gemeente mij hoger aanslaat voor de onroerenzaakbelasting (OZB) i.v.m. de zonnepanelen, wie betaald het verschil?

Trio Investment wordt apart aangeslagen voor de OZB (en overige belastingen zoals waterschap etc). De eigenaar kan dus nooit een hogere premie betalen voor opstallen die geen eigendom zijn van de eigenaar.

Kan ik mijn eigen stroom afnemen?

Wij gaan er altijd vanuit dat de eigenaar haar eigen aansluiting behoud en dus ook haar eigen stroom afneemt. Dit doen we om het eenduidig te houden ook gedurende de looptijd van het project.

Als er in die 15 jaar een aanpassing aan mijn schuur moet komen, zoals een schoorsteen, kan er dan een paneel af?

Dit kan in overleg gebeuren. Principe blijft dat gederfde inkomsten die te herleiden zijn door aanpassingen aan de opstallen gedurende de afgesproken looptijd vergoed worden.

Wat als de SDE+(+) subsidie niet wordt toegekend?

Het kan voorkomen dat de beoogde subsidie niet wordt toegekend. Dat kan betekenen dat het project vertraging oploopt of niet meer doorgaat (SDE++ toekenning is voorwaarde van de overeenkomst). Het kan ook zijn dat we het project op een andere manier inrichten, door bijvoorbeeld een batterij te plaatsen waardoor andere verdienmodellen mogelijk worden. Hierover treden we natuurlijk met u in overleg.

Ik heb al SDE+ subsidie toegekend gekregen.

SDE+ subsidie kan worden overgedragen na de bouw van het project. Trio kan uw installatie financieren of de gehele exploitatie zelf doen. In het laatste geval wordt na inwerk stelling van de installatie de SDE+(+) beschikking aan Trio Investment overgedragen.

Veel gestelde vragen

 • Grondgebonden projecten
 • Zonnesystemen op daken

Hoe gaan jullie om met corona?

Wij werken zo veel mogelijkvan huis, opnames, installaties gaan met gepaste aanpassingen gewoon door. Tenzij er melding is van een zwakke gezondheid (verkouden, koorts etc).

Aan welke bedragen moet ik denken als vergoeding voor het verhuren of verkopen van mijn grond?

Voor grondposities tussen de €3.000-8.000. Netaansluiting, lokaal projecteisen, SDE-subsidie en de grote van het project zijn de grootste variabelen in de hoogte van de vergoeding. Op de website kunt u ok een calculator invullen voor een indicatieve vergoeding.

Voor hoe lang maken we samen afspraken?

In principe maken we afspraken voor minimaal 15 jaar. Indien beide partijen dat zien zitten kan dit worden verlengt met 5 jaar (2x) of er kan direct een langere looptijd worden afgesproken tot maximaal 25 jaar.

Wat is het verschil tussen een jaarlijkse vergoeding en een eenmalige vergoeding?

De vergoeding voor het dak of grondposities kan jaarlijks worden uitgekeerd of een direct bij aanvang. De eigenaar kan hier zelf een keuze in maken. Soms is het fiscaal gunstiger om de vergoeding jaarlijks uit te laten betalen. In andere gevallen kan de vooruitbetaalde vergoeding worden gebruikt voor een investering in overige bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld voor het saneren van asbestdaken.

Hoe wordt de installatie onderhouden en verzekerd?

Trio Investment onderhoudt het systeem. Hiervoor worden voorzieningen getroffen zodat het systeem optimaal blijft functioneren. Het systeem wordt gemonitord en vergeleken met de verwachte productie op basis van de instraling. Trio investment heeft een raamwerkovereenkomst met Allianz voor het verzekeren van al haar projecten. Hierdoor is schade aan het systeem en gevolgschade van de zonnepanelen volledig verzekerd. Tevens is er een opbrengstgarantie welke de financiële stabiliteit garandeert als er onverhoopt iets misgaat.

Wie vraagt vergunningen en SDE++ subsidie aan?

De overeenkomst die wordt gesloten is gebaseerd op een eenduidige vergoeding voor het gebruik het dak of de grondposities. Subsidie en eventuele vergunning voor de plaatsing van de zonnepanelen wordt aangevraagd door Trio Investment. Het risico van de exploitatie ligt geheel bij Trio Investment.

Wie is verantwoordelijk voor de netaansluiting en behoud ik mijn eigen aansluiting?

Trio Investment is geheel verantwoordelijk voor de installatie en het in orde maken van haar aansluiting. In overleg kan de aansluiting van de eigenaar worden gebruikt. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt om de stroom van het systeem direct af te nemen voor eigen gebruik.

Wie betaald de ontwikkelkosten, voor (bodem) en constructieve onderzoeken?

Alle ontwikkelkosten zijn voor rekening van Trio Investment. Wel wordt gevraagd om de medewerking van de eigenaar en het verstrekken van relevante informatie voor het uitvoeren van de verschillende onderzoeken.

Hoe ziet de planning eruit?

Na het tekenen van de overeenkomst gaat Trio Investment direct aan de slag om vergunningaanvraag voor te bereiden en/of SDE++ aan te vragen. Na toekenning SDE++ starten we de vooronderzoeken en bouwvoorbereiding. Zie een globale tijdsplanning hieronder voor grondgebonden projecten:

 1. 1 maand Vooronderzoek bodem/constructie
 2. 6-12 maanden aanvraag eventuele vergunningen
 3. 3-6 maanden Aanvraag SDE++
 4. 1 maand Technische en juridische Due Diligence
 5. 3 maanden Voorbereiding bouw (inclusief aanvraag netbeheerder)
 6. 1 maand Vestigen zakelijke rechten (ingang opstalrecht)/ aankoop
 7. 2 maanden Aanvang bouwwerkzaamheden
 8. 1 maand In werkstelling installatie

Totale doorlooptijd grondgebonden projecten minimaal 21 maanden.

Hoe wordt het eigendom opgeleverd na het einde van de installatie?

Zoals deze is aangetroffen. Er wordt een nulmeting uitgevoerd vooraanvang bouwwerkzaamheden. Naderhand wordt infrastructuur verwijderd en grond klaar gemaakt voor de bestemming die het had voor aanvang van het project. Specifieke afspraken hierover worden vastgelegd in de optieovereenkomst.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor mij als boer van een zonneweide op mijn grond?

Dat is sterk afhankelijk van uw situatie en hoe de vergoeding van de zakelijke rechten worden uitgekeerd. Wij raden aan om hierover vakkundig advies in te winnen. Trio Investment is bereid om maximaal €1.500 te vergoeden aan fiscaal advies. Desgewenst kan Trio Investment u in contact brengen met een agrarisch fiscaal adviseur die ervaring heeft met zonneparken.

12. Hoe hoog is de indexatie van de huur?

Standaard 1%, maximaal 1,8%. Flexibele indexering gebaseerd op CPI (Consumenten Prijs Index) van het CBS kan ook, er zit dan geen minimum aan.

Als ik de optieovereenkomst heb ondertekend, binnen hoeveel weken wordt een principeaanvraag ingediend bij de gemeente?

Dit is sterk afhankelijk van de desbetreffende gemeente. Het principe verzoek wordt normaliter binnen 1-3 maanden ingediend. Deze tijd is nodig om het landschapsontwerp te maken en de lokale eisen aan zonneparken voor te bereiden.

Wordt ik gedurende het proces op de hoogte gehouden?

In de regel wordt er bij elke "milestone" de voortgang doorgegeven. Vaak ook bij de verschillende sub-stappen.

Heb ik een aanspreekpunt bij Trio?

In de regel is er 1 iemand verantwoordelijk voor een project, het kan wel zo zijn dat andere collega's betrokken worden bij onderdelen van het proces.

Wie is Trio Investment en wie is straks de eigenaar en mijn aanspreekpunt bij de exploitatie van het zonnepark?

Trio Investment is ontwikkelaar, investeerder en financier van zonne-installaties. U krijgt tot aan de bouw een vast aanspraak punt vanuit Trio Investment, het kan zijn dat er tijdens het beheer een ander aanspreekpunt is voor vragen, u wordt hier tijdig over geïnformeerd. U kunt daarnaast altijd terugvallen op Trio Investment als er klachten, vragen of complimenten zijn over de gang van zaken. Kijk ook op onze website trioinvest.nl.

Als de eigenaar niet aan haar verplichtingen voldoet, wat zijn dan mijn zekerheden?

In het uitzonderlijke geval dat Trio Investment niet aan haar verplichtingen kan voldoen gaat de installatie naar de financier, dat is het asset management van de Protestante Kerk uit Duitsland. Doordat de vergoeding voor de productie van zonne-energie voor 15 jaar is gegarandeerd door de overheid is het risico zeer klein. Voor maximale financiële zekerheid kunt u er voor kiezen de vergoeding direct uit te laten betalen voor aanvang bouwwerkzaamheden.

Hoe gaat Trio om met mijn buren, die niet op een zonneveld zitten te wachten?

Trio Investment gaat altijd in overleg met de direct betrokkenen voor een optimale inpassing van het zonnepark in de omgeving. Dit kan ook niet anders, we zitten er in voor de lange termijn en vinden een goede verstandhouding met de buren van wezenlijk belang voor de exploitatiefase van het project. Zo kan het zicht op het park worden beperkt. Daarnaast zijn er participatiemogelijkheden waarin de belangen van de omgeving zwaar meetellen. Ook bieden wij de mogelijkheid om van het zonnepark mee te profiteren.

Als voor de start bouw een verontreiniging in mijn grond wordt geconstateerd, wat gebeurt er dan?

Afhankelijk van de verontreiniging zal er gesaneerd moeten worden voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Trio Investment zal dan afwegen of het project kan worden doorgezet of niet. Eventuele (onderzoeks)kosten zijn voor Trio Investment.

Als er nog gewassen staan op de grond bij start bouw, worden deze dan vergoed?

De aanvang van bouwwerkzaamheden gaat in overleg met de eigenaar. Mocht het voorkomen dat er nog gewassen op staan dan vergoeden wij deze conform de normen die de Gas Unie hanteert voor gewasvergoeding.

De jachtrechten zijn verpacht, hoe ga ik daarmee om?

Eventuele jachtrechten kan Trio Investment overnemen gedurende de looptijd indien dit van toepassing is op het moment dat de zakelijke rechten worden gevestigd. Trio Investment middelt dan zelf met de houder van de jachtrechten.

Zijn alle daken geschikt?

Nee, helaas niet. Daken met schaduw, verouderde dakbedekking of een zwakke constructie zijn niet altijd geschikt. Hier worden de projecten zo snel mogelijk op gecontroleerd.

Hoe is de PV-installatie verzekerd op mijn dak?

Trio Investment onderhoudt het systeem. Hiervoor worden voorzieningen getroffen zodat het systeem optimaal blijft functioneren. Het systeem wordt gemonitord en vergeleken met de verwachte productie op basis van de instraling. Trio investment heeft een raamwerkovereenkomst met Allianz voor het verzekeren van al haar projecten. Hierdoor is schade aan het systeem en gevolgschade van de zonnepanelen aan het pand volledig verzekerd. Tevens is er een opbrengstgarantie welke de financiële stabiliteit garandeert als er onverhoopt iets misgaat. Indien gewenst kan ook de opstalverzekering worden overgenomen door Allianz voor een concurrerende premie. Hierdoor is het pand en de installatie verzekerd bij één en dezelfde partij.

Welke impact heeft de installatie op mijn bedrijfsactiviteiten?

In principe geen indien er geen gebruik wordt gemaakt van het dak voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten. De stroom wordt afgesloten voor maximaal 4 uur voor de realisatie van de netaansluiting. Indien dit niet mogelijk is kan een noodstroomvoorziening getroffen worden.

Zijn er vergunningen nodig voor het plaatsen van een PV-installatie op het dak?

In principe niet, mits het geen monument is of valt onder beschermd stads- of dorpsgezicht.

Mijn dak is aan vernieuwing toe kan de dakvervanging worden gecombineerd met de het plaatsen van zonnepanelen?

Sterker nog de dakbedekking moet zo lang meegaan als de exploitatieperiode van de installatie. We proberen de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om eventuele overlast te beperken. Het zijn wel twee verschillende disciplines met elk vaak een eigen project aanpak. Dat maakt het niet altijd mogelijk om tegelijkertijd op het dak aanwezig te zijn. Waar mogelijk zorgen we voor 1 aanspraakpunt en coördinator gedurende de werkzaamheden.

Kan ik de installatie ook overnemen na de looptijd?

Ja dat kan, dit kan vooraf in de optieovereenkomst of na looptijd tegen een vooraf afgesproken prijs.

Hoe wordt de installatie gedemonteerd nadat de looptijd is afgelopen?

De installatie wordt volledig gedemonteerd, inclusief eventuele leidingen in de grond en transformatorhuisje. Het rapport met de nulmeting is hiervoor de basis. De kosten hiervoor worden vanaf het begin apart gereserveerd. Het dak wordt waterdicht gemaakt.

Kan ik de stroom ook zelf gebruiken?

Ja dat kan hiervoor zullen dan contractuele afspraken gemaakt moeten worden voor hoeveel stroom er wordt afgenomen en tegen welke prijs.

Als er door de zonnepanelen brand uitbreekt, wie betaald dan de schade?

Hiervoor is Trio Investment apart verzekerd. Deze verzekering geldt voor schade aan het systeemen gevolgschade van het systeem, bijvoorbeeld aan de schuur. Uitgangspunt is dat eea goed is verzekerd zodat er geen hiaten voor de eigenaars zijn het verzekerde goed, dit leggen we altijd voor aan onze verzekeringsexperts van Allianz.

Als de gemeente mij hoger aanslaat voor de onroerenzaakbelasting (OZB) i.v.m. de zonnepanelen, wie betaald het verschil?

Trio Investment wordt apart aangeslagen voor de OZB (en overige belastingen zoals waterschap etc). De eigenaar kan dus nooit een hogere premie betalen voor opstallen die geen eigendom zijn van de eigenaar.

Kan ik mijn eigen stroom afnemen?

Wij gaan er altijd vanuit dat de eigenaar haar eigen aansluiting behoud en dus ook haar eigen stroom afneemt. Dit doen we om het eenduidig te houden ook gedurende de looptijd van het project.

Als er in die 15 jaar een aanpassing aan mijn schuur moet komen, zoals een schoorsteen, kan er dan een paneel af?

Dit kan in overleg gebeuren. Principe blijft dat gederfde inkomsten die te herleiden zijn door aanpassingen aan de opstallen gedurende de afgesproken looptijd vergoed worden.

Wat als de SDE+(+) subsidie niet wordt toegekend?

Het kan voorkomen dat de beoogde subsidie niet wordt toegekend. Dat kan betekenen dat het project vertraging oploopt of niet meer doorgaat (SDE++ toekenning is voorwaarde van de overeenkomst). Het kan ook zijn dat we het project op een andere manier inrichten, door bijvoorbeeld een batterij te plaatsen waardoor andere verdienmodellen mogelijk worden. Hierover treden we natuurlijk met u in overleg.

Ik heb al SDE+ subsidie toegekend gekregen.

SDE+ subsidie kan worden overgedragen na de bouw van het project. Trio kan uw installatie financieren of de gehele exploitatie zelf doen. In het laatste geval wordt na inwerk stelling van de installatie de SDE+(+) beschikking aan Trio Investment overgedragen.